Wat is Kijk!?

Kijk! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. Kijk! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd.

Het doel is om de totale ontwikkeling van jonge kinderen over langere tijd in beeld te kunnen brengen en een daarop afgestemd activiteitenaanbod kunnen realiseren.

Met Kijk! bepaalt de pedagogisch medewerker op basis van professionele observatie, per ontwikkelingsaspect van het kind, in welke fase het kind zich bevindt. Kinderen worden bij ons twee maal geobserveerd; met 3 jaar en één maand en met 3 jaar en elf maanden. Na deze observaties volgt er een gesprek met de ouders om de resultaten en de eventuele aandachtspunten te bespreken. Hiervoor krijgt u een uitnodiging van de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind zit.