Kwaliteit

VVE & Piramide

Voorschoolse Educatie (VE) is met name gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, maar alle kinderen die met Voorschoolse Educatie in aanraking komen hebben er plezier van.

“Jonge kinderen ontwikkelen zich als een speer. Met Piramide help je kinderen van 0 tot 7 jaar op een speelse en veilige manier de wereld te ontdekken zodat alle ontwikkelingsgebieden, cognitieve en sociaal emotionele, ruimschoots aan bod komen.”

De Piramide methode is een door Cito ontwikkeld VE programma voor (jonge) kinderen met een (risico op) taalachterstand. Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie te maken tussen spelen, werken en leren. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen extra aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel.

Bij tutoring krijgen kinderen extra begeleiding in kleine groepjes of één op één met de pedagogisch medewerker. Ouders worden betrokken bij het VE programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen. De activiteiten zijn thema gericht en sluiten aan bij wat het kind binnen ons peuterhuis krijgt aangeboden.

Piramide is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. Er is speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals kinderen in achterstandssituaties. Vervolgens is Piramide uitgebreid en verbreed tot een methode voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool. De complete educatieve methode blijft aandacht houden voor met name kinderen in achterstandssituaties. Daarnaast bevat de Piramide methode ook een uitbreiding op de bestaande thema’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Materiaal Piramide VVE

De opvoeder is en blijft dicht bij het kind en neemt tegelijkertijd afstand, zodat het kind zelfstandig kan worden. Deze paradox is de basis voor het Piramide-concept. Er worden vier basisbegrippen onderscheiden: psychologische nabijheid, psychologische afstand, het initiatief van het kind en het initiatief van de opvoeder (pedagogisch medewerker/leerkracht).

Er zijn diverse materialen beschikbaar, waaronder een implementatieboek, trainingsmodulen, projectboeken, een dagritme-pakket en ontwikkelingsmateriaal. Binnen ons peuterhuis zijn alle pedagogisch medewerkers VE gediplomeerd. Wij werken dagelijks met de Piramide dagritme kaarten, gebruiken actief het kies bord met voor ieder kind een naamplaatje voor het vrije en gestuurde spel in de thematisch ingerichte hoeken binnen de groepen. Ook krijgen alle ouders bij aanvang van een nieuw thema een ouderbrochure mee waarin te lezen is wat u thuis kunt doen en bij kunt dragen aan een doorgaande lijn.

Pedagogisch beleid

Peuterhuis Klimop is een veilige, gezonde, professionele en gezellige VE locatie waarbij elke peuter uniek is. Ieder kind met een eigen karakter en een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen wordt hier gestimuleerd op diverse ontwikkelingsgebieden. Sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch. De nadruk ligt op de spraak- en taalontwikkeling. Om deze ontwikkelingen te stimuleren, bieden wij een veilige speel- leeromgeving die herkenbaar en uitdagend is vanuit het Piramide

KIJK!

Binnen Peuterhuis Klimop werken we met het observatie- en registratiesysteem Kijk! van Bazalt Groep. Dit is een observatie instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden kan zo over langere tijd worden geobserveerd en geregistreerd